Menu

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna (art. 13 RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOW Centrum Kompetencji Językowych Katarzyna Kaczmarek z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25c lok. 238, NIP: 726-248-60-36, REGON: 101264525, zwane dalej Administratorem lub WOW; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych jedynie w niezbędnym zakresie. W szczególności może prowadzić operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

 • imię i nazwisko oraz imię i nazwisko dziecka (jeśli ono jest uczestnikiem kursu),
 • adres zamieszkania,
 • seria i nr dowodu osobistego,
 • numer PESEL,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres e-mail.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi zostały przekazane do Administratora oraz w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie Pani/Pana przed lub w związku z zawarciem umowy,
 • przedstawiania Pani/Panu oferty marketingowej telefonicznie lub poprzez e-mail, w szczególności informowania o kursach językowych oraz bezpłatnych i płatnych warsztatach organizowanych lub współorganizowanych przez WOW,
 • przesyłania Pani/Panu drogą elektroniczną newslettera z informacjami o zapisach na kursy językowe oraz organizowanych przez WOW wydarzeniach (w tym bezpłatnych warsztatach i festynach), a także promocjach, ofertach rabatowych i innych informacji o charakterze marketingowym,
 • objęcia Pani/Pana badaniem satysfakcji klienta na drodze ankiety udostępnianej drogą elektroniczną lub papierową.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit a, b, c, d, f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest budowanie marki WOW między innymi poprzez marketing bezpośredni oraz przedstawianie oferty marketingowej Pani/Panu na następny rok szkolny.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oprócz ADO mogą być upoważnieni pracownicy WOW, biuro rachunkowe oraz kancelaria prawna obslugująca WOW, Primeon – firma dostarczająca platformę informatyczną Langlion.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/orgazniacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2) tj:

 • w zakresie realizacji zawartej z WOW umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualych roszczeń
 • w zakresie przetwarzania danych realizowanego wyłącznie w oparciu o Pani/Pana zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w opraciu o zgłoszone przez Pani/Pana żądanie,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów WOW stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

7. przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych.

8. przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 6 ust 1 lit f).

9. w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy.

11. w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z WOW, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z WOW. Nie podanie przez Panią/Pana danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy oraz prowadzenie Pani/Pana obsługi. W pozostałym zakresie podanie danych ma charakter dobrowolny.

12. Pani/Pana dane osobowe nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.